Eigenrisicodragers WW

Alle overheids- en onderwijswerkgevers zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Dat de overheidswerkgevers eigenrisicodrager zijn voor de WW, betekent dat UWV de WW-uitkeringen toekent aan werkloze overheidswerknemers en dat UWV de uitgekeerde brutobedragen (verhoogd met de werkgeverspremies) vervolgens in rekening brengt bij de betreffende overheidswerkgevers. Sinds 1 juli 2005 zijn overheidswerkgevers, door een wijziging van artikel 72a van de WW, ook wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van werkloze ex-werknemers.

Hoe de re-integratietaak door de overheidswerkgever moet worden ingevuld, is niet wettelijk vastgelegd.De overheidswerkgever kan zijn re-integratiebeleid zelf invullen. Dat kan door voor zijn ex-werknemers volledigere-integratietrajecten in te kopen bij een of meerdere re-integratiebedrijven. Ook kan hij besluiten om, afhankelijkvan de behoefte van een werkloze ex-werknemer, een of meerdere ‘losse’ re-integratieactiviteiten in te kopen, of die zelfintern te verzorgen. Het is raadzaam om het re-integratiebeleid vast te leggen. De overheidswerknemer kan namelijkbezwaar of beroep aantekenen tegen de beslissing van de overheidswerkgever.

Yokoso HR Solutions voert vanaf 2011 bovenwettelijke werkloosheidsregelingen uit voor toonaangevende opdrachtgevers in de publieke en private sector. Wij leveren maatwerk dat afgestemd is op de specifieke wensen van de werkgever. “De werkgever aan het stuur” is hierbij ons uitgangspunt. Heeft u te maken met ontslag en wilt u het ook goed regelen voor uw werknemer? Dan zijn wij de partij waar u zaken mee doet. en veranderende arbeidsverhoudingen vragen om anders denken en doen van alle betrokkenen. Een veranderende arbeidsmarkt en veranderende arbeidsverhoudingen vragen om anders denken en doen van alle betrokkenen.